Sağlık Yüksekokulu

YETERLİLİKLER
Acil Yardım ve Afet Yönetimi1-Ulusal ve Uluslararası eğitim ve tatbikatlarda etkin iletişim kurma becerisi, disiplinler arası takımlarda çalışabilme ve yaratıcılık becerisi kazanır.2-Temel Bilimleri (Matematik, Kimya, Fizyoloji, Anatomi vb.) Acil Yardım ve Afet Yönetimi alanında kullanabilir.3-Bütünleşik afet yönetimi aşamalarında gereken çalışmaları ve önlemleri toplumun tüm güç ve kaynaklarını kullanarak yönetebilme yetisini kazanır.4-Afetlerle baş edebilen, duyarlı, dayanıklı ve dirençli bir toplum oluşturmak için tüm tehlike ve riskleri dikkate alabilme beceresini kazanır.5-Acil Yardım ve Afet Yönetimi konularında eğitici rolü üstlenebilir.6-Acil Yardım ve Afet Yönetimi alanında mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olur.7-Acil Yardım ve Afet Yönetimi alanındaki uygulamalarında teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilir.Beslenme ve Diyetetik1-Ulusal ve uluslararası beslenme plan ve politikalarının oluşturulmasına katkı sağlar.2-Öğrenciler beslenme ve diyetetik alanındaki gelişmeleri takip eder, mesleğinin gerektirdiği güncel bilgi/bilişim teknolojileri ile ekipmanları kullanır.3-Görev, hak ve sorumluluklarını bilir. İlgili yasal mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.4-Ekip çalışmasına yatkındır. Etkili iletişim kurar.5-Bilimsel kanıta dayalı beslenme müdahalelerini planlar, uygular, izler ve değerlendirir.6-Beslenme ve Diyetetik alanında temel mesleki bilgiye ve bunları uygulama becerisine sahiptir.7-Beslenme ve Diyetetik alanında bilimsel araştırma tasarlar, uygular ve sonuçlarını analiz ederek yorumlar.Hemşirelik1-Yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanır.2-Toplum yararına yapılan disiplinler arası etkinliklerde görev alarak katkı sağlar.3-Hemşirelik uygulamalarında sağlık bakım teknolojilerini kullanır.4-Hemşirelik uygulamalarında eleştirel düşünme becerisini kullanarak, mesleki bilgi ve deneyimini bilimsel ve güncel verilere dayandırır.5-Çağdaş birey ve meslek üyesi olmanın gerektirdiği değerlere sahiptir.6-Bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını korumak, sürdürmek ve hastalık halinde iyileştirmek için gerekli hemşirelik bilgi, tutum ve becerileri kazanır.7-Bireye özgü hemşirelik bakımını; hemşirelik etik kodlar ve yasal düzenlemeler doğrultusunda sunar.8-Birey, aile ve topluma yönelik hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirmede sağlık ekip üyeleriyle iş birliği yapar ve etkin iletişim becerilerini kullanır.9-Bilimsel gelişmeyi destekleyen araştırma, proje ve mesleki etkinliklere katılım sağlar.10-Bakım vereceği birey, aile ve toplumun gereksinimlerine yönelik hemşirelik süreci doğrultusunda problem çözme stratejilerine yer vererek bütüncül yaklaşır.11-Alanında yayınlanmış kanıta dayalı ulusal ve uluslararası literatürü takip eder, bakım sunduğu bireylerle ilişkilendirir ve gelişmeleri meslektaşları ile paylaşır.

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ