YETERLİLİKLER
Acil Yardım ve Afet Yönetimi1-Yaşamı tehdit eden acil durumlarla baş edebilme yetisini geliştirme2-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi3-Temel Bilimleri (Matematik, Kimya, Fizyoloji, Anatomi vb.) Acil Yardım ve Afet Yönetimi alanında kullanabilmek4-Tehlike ve riskleri analiz etme ve yorumlama becerisi5-Küresel ve yerel ölçekli afetlere duyarlılık6-Etkin iletişim kurma becerisi ve yabancı dil bilgisi7-Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve yaratıcılık8-Bedensel ve ruhsal dayanıklılığın sağlanması9-Arama- kurtarma çalışmalarının organizasyonu, sevki ve idaresini yapabilmek10-Afetlerin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlayabilmek için yeterli eğitim düzeyine ulaşmak11-Acil Yardım ve Afet Yönetiminde rol alan aktörler ve onlar arasındaki işbirliğini kavramak12-Acil Yardım ve Afet Yönetimi mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilinci13-Acil Yardım ve Afet Yönetimi konularında eğitici rolü üstlenebilme14-Acil Yardım ve Afet Yönetimi alanındaki uygulamalarında teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilmek15-Acil Yardım, Arama-Kurtarma ve Afet Yönetimi konularını bir bütün olarak görüp Acil durumları yönetebilme ve sorumluluk bilinciBeslenme ve Diyetetik 1-Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar uygulamaları yapar, yorumlar ve yasal düzenlemelere göre değerlendirir.2-Mesleki İngilizceyi iyi bilir ve alanındaki kaynakları takip eder3-İnsan sağlığının temelini oluşturan biyolojik sistemlerin anatomisi, fizyolojisi, işleyişi ve sürdürülmesine yönelik kavramlara sahiptir.4-İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisi kazanır.5-Hücrenin yapısını, organellerini ve hücrelerin birbirleri ile ilişkilerini ve genetik kontrol mekanizmalarının hücre için önemini bilir.6-Farklı yaş gruplarındaki hasta bireylerin sosyokültürel ve ekonomik yapısını, beslenme alışkanlıklarını dikkate alarak interdisipliner yaklaşım içerisinde bireye uygun tıbbi beslenme tedavisini planlar, uygular, izler ve değerlendirir. Klinik araştırmalara katılır.7-Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve bunları yaşamı boyunca kullanır.8-Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi kazanır.9-Çeşitli mikroorganizmaların özelliklerini, bunların besinlere çeşitli aşamalarda uygulanan işlemlerde etkileri, bulaşma yollarını, besin mikrobiyolojisinin kapsamını bilen, besinlerin bozulmasında etkilimikroorganizmaları tanıyan, besin zehirlenmelerini ve besinleri uygun saklama koşullarını bilen ve önerilen gelişir.10-Çeşitli kesim ve yaş grubundan kişilerin ev dışında, bir arada beslenme ilkelerine uygun olarak beslenmelerini sağlamakla yükümlü olan organizasyonlarda uygulanması gereken toplu beslenme ilkelerini uygulanmasını yönetir.11-Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarını öğrenir ve uygular.12-Beslenme ve Diyetetik alanındaki temel bilgiye sahiptir.13-Beslenme ve diyetetik alanındaki gelişmeleri takip eder.14-Besinlerin üretilmesinden insan vücudunda kullanılmasına kadar geçirdiği tüm aşamalarda insan ile besinler arasındaki etkileşimleri bilir.15-Besinlere hazırlama, pişirme, depolama gibi çeşitli aşamalarda uygulanan işlemlerin besinin kalitesi ve dolayısıyla insan sağlığı üzerine etkilerini araştırır ve bilir.16-Alan araştırmalarında takım çalışması yapabilir.Hemşirelik1-Yaşam dönemlerine göre kadın ve erkeğin potansiyel ve mevcut sorunlarını bilir2-Yaşam bulgularını alabilir ve değerlendirebilir3-Ulusal ve uluslar arası düzeyde hemşirenin tanımını, rol ve sorumluluklarını bilir4-Türkiye’de ve dünyada hemşireliğin tarihi gelişimi ve hasta bakımını açıklayabilir5-Teknik araç gereçleri kullanabilir.6-Teknik araç gereçleri kullanabilir7-Tedaviye yönelik çağdaş girişimleri, hasta haklarını ve etik yaklaşımları tanımlayabilir8-Sağlıkla ilgili ulusal ve uluslar arası kuruluşları bilir9-Problem çözümünde uygun hemşirelik araç ve yöntemlerini kullanabilir.10-Mesleki sorunlarla ilgili eylem planı oluşturabilir11-Kadın ve erkek anatomi ve fizyolojisini açıklar12-Her yaş grubuyla terapatik iletişim kurabilir13-Hemşirenin yasal yönlerini açıklayabilir14-Hemşirelik sürecini uygulayabilir.15-Hemşirelikle ilgili gelişmeleri izleyebilir, literatür tarayabilir, araştırma yapabilir.16-Hasta ve sağlıklı bireye-aileye-topluma eğitim verebilir17-Gelişim dönemlerine göre sağlıklı ve hasta çocuğu tanımlayabilir, uygun hemşirelik girişimlerini yapabilir18-Enteral ve parenteral ilaç uygular.19-Eleştirel düşünce ve araştırmalar yoluyla hemşirelik bilgi ve uygulamalarını geliştirebilir.20-Ekip Çalışmalarında rol alabilir.21-Eğitim gereksinimlerini tanımlar, planlar, uygular ve değerlendirir.22-Eğitimde kullanılan yöntem ve teknikleri bilir23-Disiplinler arası hemşirelik yaklaşımlarını açıklayabilir24-Birinci, ikinci, üçüncü sağlık hizmeti sunabilir.25-Birey, aile ve topluma hastalıkları önleyici, tedavi edici ve destekleyici hemşirelik bakımı sunabilir.26-Atatürk’ün yol gösterdiği aydınlık yolda din, dil, ırk ve mezhep ayrımı gözetmeksizin tüm insanlara eşit hizmet etmeyi kendine vazife belir27-Aile planlaması, genetik, kronik hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar vb. konularda danışmanlık yapabilir.

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ